Sustainability

Sustainability

พันธกิจหลักของ EPS คือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยดำเนินตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Cricular economy) และการทำ Zero Emission เราร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น โดยผนวกเทคโนโลยีเข้ากับทุกบริการและโซลูชั่น EPS ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้ความเที่ยงธรรมและโปร่งใส

Sustainability
Renewable Energy

Renewable Energy

Renewable Energy

พลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งแนวทางที่ EPS นำมาใช้ เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่จำกัด เช่น พลังงานหมุนเวียนในโรงงาน, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม เป็นต้น นอกจากนี้ จะเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโรงงาน มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการนำนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในโรงงาน จะช่วยลดผลกระทบนี้ได้ เช่น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม EPS ได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมากมาย อาทิเช่น โครงการ Waste Heat Generator 14 โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการนำความร้อนเหลือใช้ในโรงงานมาผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 160 MW รวมถึงโครงการ Solar Energy ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า ทั้ง Solar Farm, Floating Solar, และ Solar Roof รวมแล้วกว่า 16 โครงการ สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 88 MWp ซึ่งช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 698000 ตัน CO2/ ต่อปี

ธุรกิจปูนซีเมนต์มีการควมคุมการปล่อยควันตามมาตรฐาน WBCSD-CSI นั่นคือ ออกไซด์ฝุ่นไนโตรเจนและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยมาจากเตาเผา ต้องไม่เกิน
150 กรัม/คลิงเกอร์ 1,700 กรัม/คลิงเกอร์ และ 120 กรัม/คลิงเกอร์

Industrial Waste Power Plant

Industrial Waste Power Plant

ในทุกปี เราต้องเผชิญกับขยะอุตสาหกรรม เช่น วัสดุปนเปื้อนซิลิโคน ฉนวนกัน
ความร้อน กระป๋องสเปรย์ และอื่นๆ จากนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 6,500 ตัน/ปี รวมถึงของเสียที่เกิดจากตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่ง ดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดการขยะที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับระบบการขนส่ง ซึ่ง EPS มี "มาบตาพุดอีโค่เอนเนอร์จี้" เป็นพื้นที่นำร่อง ในการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยนำระบบแก๊สซิฟิเคชั่นและเทคโนโลยีการหลอมเถ้า มาช่วยผลิตไฟฟ้ากำลัง 8 เมกะวัตต์ให้กับกฟภ.

Solar Energy

Solar Energy

EPS ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างหลังคาโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ  เพื่อสร้างพลังงานสะอาดให้แก่อาคารและโรงงาน โดยสามารถสร้างกำลังไฟฟ้า
ได้ 50 เมกะวัตต์

AF (Alternative Fuel)

Biomass power plant

ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) เริ่มนำระบบโรงไฟฟ้าชีวมวลมาใช้ในปี 2558 เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอซซิลจากถ่านหิน มีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทางเลือก เช่น ฟาง
ซังข้าวโพด และขยะอื่นๆ จากอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ โดยแปรสภาพเชื้อเพลิงทางเลือกด้วยการอัดเม็ด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งติดตั้งเทคโนโลยีหม้อไอน้ำ โดยมีห้องเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ที่ทำงานร่วมกันกับกังหันไอน้ำแบบแรงดันย้อนกลับและกังหันไอน้ำแบบกลั่นตัว ซึ่งช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 8.3 เมกะวัตต์

Biomass power plant
Bag Filter

Environment

Bag Filter

นอกจากนั้น ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ยังก่อให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก
หากฝุ่นละอองกระจายฟุ้งไปยังชุมชนหรือบริเวณใกล้โรงงาน ย่อมเป็นอันตรายต่อผู้คน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีการใช้ Bag filter ในโรงงานปูนซีเมนต์ทุกแห่ง
ของเรา เพื่อลดการปล่อยมลพิษและปริมาณฝุ่น

Water Treatment

Water Treatment

เนื่องจากน้ำเสียจากโรงงานอาจสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น สัตว์ป่า และธรรมชาติโดยรอบ  EPS จึงออกแบบระบบจัดการน้ำเสียในโรงงาน โดยสามารถบำบัดน้ำเสียจนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดการปล่อยน้ำเสียได้หลายล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี