img

“Deliver services and solutions
from our professional team”

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) เป็นหนึ่งในผู้นำแนวหน้าที่ให้บริการด้านวิศวกรรม โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2545 ด้วยความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ของทีมงานที่สั่งสมมาจากการให้บริการด้านวิศวกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย EPS ได้ช่วยลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง และด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมมา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเรามีความมุ่งมั่นและความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอ Services and Solutions ทางวิศวกรรมให้สามารถตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอแนะนำบริษัท: https://youtu.be/_teJcmSZ0UM

Our experience

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา กว่า 2 ทศวรรษ  เราได้ขยายขอบเขตการบริการด้านวิศวกรรมเพิ่มขึ้น โดยครอบคลุมงาน ดังนี้

1) ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance Repair and Overhaul)  ขอบเขตของงานครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนงานซ่อมบำรุง (Planning) งานตรวจวัดวิเคราะห์โดยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย (Advanced Measurement Analysis) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น (Root Cause) รวมไปถึงหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Preventive Maintenance) โดยเป็นการตรวจวัดและวิเคราะห์ในรูปแบบ Non-Destructive Test (NDT) 

2) ด้านการบริการทางวิศวกรรม (Engineering Solution) และ ด้านงานวิศวกรรมโครงการ (Project Execution) เริ่มตั้งแต่งานออกแบบทางวิศวกรรม (System Design) งาน Optimization เครื่องจักร รวมไปจนถึงงานปรับปรุงสภาพเครื่องจักร (Recondition and Modification) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต นอกจากนี้  เรายังให้บริการงานวิศวกรรมโครงการโดยเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาโครงการทั้งระบบ เช่น งานวิศวกรรมโยธา (Civil) งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical) งานวิศวกรรมไฟฟ้า  (Electrical) ตั้งแต่ชั้นตอนการออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบและติดตั้งเครื่องจักร งานจัดหาเครื่องจักร ไปจนถึงงาน Test Run
และ Commissioning  ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

3) ด้านสัญญาการเดินระบบและการซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance Contract) เริ่มตั้งแต่การเข้าไปประเมินระบบเครื่องจักรในโรงงาน (Assessment Plant) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ผ่านการจัดการแบบ Internet of Things  (IOT) ขอบข่ายการให้บริการทั้งหมดนี้ มาจากทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ (Professional Site Management) อันจะนำไปสู่การช่วยลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายหลักใน ด้านคุณภาพงาน
งบประมาณ เวลา ความปลอดภัย และด้านภาพลักษณ์โครงการ

img

Our Mission

img
img

เราจะเป็นผู้นำงานด้าน Services and Solutions ในอุตสาหกรรมหนักและเบา โดยนำเสนอและส่งมอบบริการแบบมืออาชีพ (Professional) ทั้งด้านทีมงานที่มีความชำนาญ, Technology และ Digitization เพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และคู่ธุรกิจงานด้านวิศวกรรม (Ecosystem) ของเรา

เฉลิม ปุณณะนิธิ
Managing Director
img

To be the leader of engineering services and solutions provider who advocate for sustainability

We are ready to provide service and solution of engineering that be customized and personally offered to our customers.

img
img
2545
Established in
img
600+
Employees
img
Cross country
Provide cross country and aboard