Power Plant

Power Plant

EPS ผู้ให้บริการออกแบบและสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจร สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม รวมไปถึงโรงไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตไฟฟ้า ผ่านกระบวนการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม