Services and Solutions

Reliability

ด้วยประสบการณ์ของ EPS ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เกิด Reliability เราสามารถแก้ปัญหาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและออกแบบการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (PdM) ได้อย่างแม่นยำ ผ่านการใช้ Best Available Technology ในการทำงาน และ การ Monitor ได้แบบ real-time เพื่อเป้าหมาย Zero breakdown

Explore more
Reliability
Plant Improvement and Modification

Plant Improvement and Modification

EPS มีการใช้เทคโนโลยี BIM, Drone และ 3D Scan ร่วมกับโปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับงานทางด้านวิศวกรรม ตั้งแต่กระบวนการ ประเมิน วิเคราะห์ ออกแบบ จนถึงติดตั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Explore more

Plant Design and Construction

EPS พร้อมให้บริการแบบ One-stop service solution ที่ตอบโจทย์และช่วยผู้ประกอบการ เรื่องการสร้างโครงการใหม่หรือการสร้างโรงงานใหม่ได้ง่ายขึ้น เรามี services and solutions ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ประเมินโครงการ ออกแบบและติดตั้ง รวมถึงดูแลหลังการติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน

Explore more
Plant Design and Construction