EPC Service คืออะไร สนับสนุนโรงงานได้มากแค่ไหน?

EPC Service คืออะไร สนับสนุนโรงงานได้มากแค่ไหน?

EPC Service คืออะไร สนับสนุนโรงงานได้มากแค่ไหน?

ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ การก่อสร้าง “โรงงาน” ถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างมาก เพียงแค่ว่าจ้างผู้รับเหมา วัสดุ อุปกรณ์ และวางแผนการก่อสร้างยังไม่พอ เพราะการดำเนินโครงการก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อีกมากมาย ทั้งในช่วงก่อนเริ่มก่อสร้างหรือแม้แต่หลังเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็ตาม

หากมองข้ามปัจจัยสำคัญหรือประเมินองค์ประกอบต่างๆ อย่างไม่รอบคอบพอ อาจส่งผลเสียต่อทั้งโรงงาน บุคลากร เงินลงทุน และสภาพแวดล้อมได้อย่างมหาศาล ดังนั้น EPS (อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส) จะพาท่านมารู้จักกับ EPC Service ที่จะทำให้การดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

EPC Service บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมรอบด้าน

EPC Service ย่อมาจาก Engineering-Procurement-Construction คือ บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมอย่างครอบคลุม โดยเป็นบริการที่ประกอบด้วยหลัก P-E-A หรือ Pre-Construction, Execution และ After-Construction ที่ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างและติดตั้ง ไปจนถึงบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งเป็นบริการที่เหมาะสำหรับโครงการทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Construction Project ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

บริการ EPC Service Thailand จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาความ “คุ้มทุน” ของโครงการ ประเมินผลกระทบของการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตและการขอใบรับรองต่างๆ จากราชการ รวมไปจนถึงการดูแลงานไฟฟ้า เครื่องกล โยธา บริหารจัดการไซต์งาน การทดสอบระบบ (Test and Commissioning) ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจัดหาอุปกรณ์หรือสารเคมีที่ใช้แล้วหมดไปให้กับโรงงาน อีกทั้งยังมีบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (EPC Solar) เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ขอบเขตการให้บริการ EPC Service

สำหรับ Scope of Service หรือขอบเขตการให้บริการของ EPC Service นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างและครอบคลุมไปจนจบโครงการอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยสรุปบริการของเราได้ ดังนี้

1. Pre-Construction (ก่อนก่อสร้าง)

 • ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในด้านต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด

 • ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินเรื่องการขออนุญาตกับทางราชการ

 • จัดเตรียมข้อมูล เพื่อยื่นเรื่องขอใบอนุญาตในการดำเนินโครงการกับทางราชการ เช่น การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตระบบดับเพลิง ใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า ใบอนุญาตการดำเนินงาน รวมถึงการขอสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรต่างๆ

2. Execution (การก่อสร้าง)

 • การออกแบบด้านวิศวกรรม ทั้งด้านโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า พร้อมนำเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคา ผ่านระบบ Ecosystem ที่เชื่อถือได้ เช่น โรงงานแปรรูป และพันธมิตรผู้จัดหาเครื่องจักรที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • ดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้ง โดยผู้รับเหมามืออาชีพและควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

 • การบริหารจัดการไซต์งานอย่างมืออาชีพ โดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ที่เน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัย

 • การทดสอบการทำงานเครื่องจักรทั้งระบบ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปรับจูน (Tune) การทำงานของกระบวนการก่อสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจและตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานจริง

3. After-Construction (หลังก่อสร้าง)

 • การดำเนินการและการซ่อมบำรุง โดยให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการเดินเครื่องจักร วางแผนการบำรุงรักษา รวมถึงการตรวจเช็กเชิงป้องกัน

 • การจัดการของเสียในระบบ เช่น การจัดการขี้เถ้าหนักและขี้เถ้าลอย รวมถึงการออกแบบและจัดหาเชื้อเพลิง การปลูกพืชพลังงาน

 • การเก็บและจัดหาอะไหล่สำรอง ในกรณีที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายหรือต้องซ่อมบำรุง

 • ทดสอบงานโครงการทั้งระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆ ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

การดำเนินงาน EPC (Engineering-Procurement-Construction) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ลูกค้าจะได้พบกับเทคนิคและทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้โครงการสามารถดำเนินการด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 

ในด้านการบริหารจัดการโครงการ เราสามารถควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ พร้อมกับควบคุมความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย EPS ใช้งานโปรแกรม BIM Platform เพื่อบริหารไซต์งานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ สามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้แบบ Real-Time เพื่อให้แผนงานเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

 

EPC Service โดย ECO Plant Services

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทีมงาน EPS ได้สั่งสมประสบการณ์ในการให้บริการด้านวิศวกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า (Power Plant), อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage), เกษตรอุตสาหกรรม (Agriculture), อุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement), อุตสาหกรรมเหล็ก (Steel) และอื่นๆ

EPS จึงสามารถบริหารงานโครงการและให้คำปรึกษาด้านงานโครงการแบบครบวงจร ทั้งงานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ทั้งด้านงานโยธา งานเครื่องกล และงานไฟฟ้า พร้อมให้การดูแลทุกขึ้นตอนของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อควบคุมคุณภาพและงบประมาณของโครงการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด

 

ทำไมต้องเลือก EPC Service โดย EPS

ด้วยความโดดเด่นและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering), การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ (Procurement) และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction) แบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ EPS จึงมีความพร้อมในการให้บริการ EPC Turnkey รับเหมาโครงการงานก่อสร้างโรงงานที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านวิศวกรรมและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ EPS ได้รับความไว้วางใจในเรื่องคุณภาพของผลงาน สามารถส่งมอบงานเสร็จสิ้นตรงตามเวลา พร้อมบริหารงบประมาณให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการก่อสร้าง และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากผลงานในการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 โครงการ ไม่ว่าจะเป็น 

 • โครงการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศพม่า, ประเทศลาว, ประเทศอินโดนีเซีย

 • โครงการ Maximize Capacity WHG โรงไฟฟ้าทุ่งสง 

 • โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

 • โครงการ 10-MW Solar Farm โรงปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จ. สระบุรี

 • โครงการ 1.5 MW Solar Roof บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ. สระบุรี

 • โครงการก่อสร้างโรงงานมาบตาพุด Eco Energy Power Plant จ. ระยอง

 

img
img
img
img
img
img
img