บริการ Automation Service Thailand โดย EPS

บริการ Automation Service Thailand โดย EPS

บริการ Automation Service Thailand โดย EPS

 

Automation Service คือส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถ ให้พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบโรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory 4.0 การบริการระบบงานอัตโนมัติ (Automation Service Thailand) จึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามามีส่วนช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

 

รู้จัก Smart Factory 4.0?

ในยุคที่เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ระบบโรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory 4.0 คือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีอัตโนมัติ เชื่อมต่อกันไว้ด้วย Internet of Things (IoT) เพื่อขยายขีดความสามารถของโรงงานให้สูงขึ้น ทำให้การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ท่ามกลางการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น

 

เทคโนโลยีด้าน Smart Factory 4.0 ที่นำมาใช้งานในอุตสาหกรรม

EPS ผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร พัฒนาบริการงานระบบอัตโนมัติ ครอบคลุมทั้งในส่วนการปรับปรุงระบบการผลิตเดิม และการลงระบบใหม่ รวมถึงการนำซอฟต์แวร์เข้ามาแก้ปัญหาในด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ส่วน ได้แก่ Smart Warehouse Solution และ Smart Dispatching Solutions

  • Smart Warehouse Solution เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ คือการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ WMS: Warehouse Management Software เข้ามาช่วยจัดการ ตั้งแต่นำสินค้าเข้าคลัง ควบคุมตำแหน่งจัดเก็บสินค้าให้ได้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการจ่ายสินค้าออกจากคลัง รวมไปถึงการค้นหา และรายงานสถานะของสินค้าคงคลังผ่านระบบออนไลน์ ช่วยลดปัญหาสินค้าตกค้าง สูญหาย หรือการหาสินค้าไม่พบ

  • LGV: Laser Guided Vehicle พาหนะนำทางอัตโนมัติไร้คนขับ ใช้ระบบการนำทางด้วยเลเซอร์ ทำงานตามคำสั่งด้วยระบบ Wi-Fi เชื่อมต่อกับระบบลำเลียงอื่นๆ เช่น สายพาน มีหน้าที่ขนย้าย และจัดเก็บสินค้า มีความแม่นยำ และรวดเร็วด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (อินทราโลจิสติกส์: Intralogistics) ช่วยลดต้นทุนแรงงาน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในคลังสินค้า ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ WMS เดิมได้

  • Robot Palletizer: หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าอัตโนมัติ สามารถเรียงสินค้าลงพาเลทเปล่าแบบอัตโนมัติ ด้วยมือจับ (Gripper) แบบพิเศษ ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น กล่อง ถุง สามารถออกแบบให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ เช่น ระบบลำเลียง หรือเครื่องจ่ายพาเลท เป็นต้น ช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้จัดเรียงสินค้าปริมาณมากได้ในเวลาอันสั้น ทั้งยังมีความแม่นยำสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดอัตราการเกิดของเสีย (Defect) ทำให้ลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง ลดขั้นตอนและย่นเวลาการทำงานของแรงงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต

  • ASRS: Automated Storage and Retrieval System ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นการจัดระบบคลังสินค้าในแนวราบ และแนวดิ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกในปริมาณมาก คลังสินค้าที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ หรือสินค้าที่เสียหายได้ง่าย เนื่องจากมีความแม่นยำสูง 

  • Smart Dispatching Solutions เทคโนโลยีการจ่ายสินค้าอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรระบบขนถ่ายอัตโนมัติ (Automatic Loading) มาช่วยจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เช่น ระบบจ่ายสินค้าลง Big Bag อัตโนมัติ ระบบจ่ายสินค้าลงรถบรรทุกอัตโนมัติ เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงข้อมูลทุกส่วนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และนำข้อมูลนั้นไปต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

 

Automation Service Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่โรงงานอัจฉริยะ

จากคำถามว่าทำไมต้องมีที่ปรึกษาด้าน Automation อย่าง EPS เนื่องจากระบบนี้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ EPS จึงเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยการรวมบริการระบบงานอัตโนมัติ (Automation Service) แบบครบวงจร โดยเราจะพัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยี Automation ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ

อีกทั้ง EPS ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี (A.I. Technology) ผู้นำด้านธุรกิจการบูรณาการระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบใหม่ๆ ที่ดียิ่งขึ้น ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตอบรับความต้องการใช้งานระบบอัตโนมัติของผู้ประกอบการในประเทศไทย พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Smart Factory 4.0

 

EPS ผู้ให้บริการ Automation Service Thailand ชั้นนำของประเทศ

ในยุคของเทคโนโลยีและดิจิตัลนี้ ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น โดยมีระบบอัตโนมัติมาช่วยยกระดับ พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้คุ้มค่า และเต็มประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดย EPS หรือ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด คือผู้นำแนวหน้าที่ให้บริการด้านวิศวกรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สามารถให้บริการ Automation Service Thailand รวมถึงบริการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม EPS มีความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะนำเสนอ Services and Solutions ทางวิศวกรรมให้ตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร พร้อมช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสู่โลกอนาคต

img
img
img
img