การตรวจสอบหม้อไอน้ำ

การตรวจสอบหม้อไอน้ำ

“Boiler” หรือหม้อไอน้ำ ต้องเช็กให้ชัวร์ ว่าประสิทธิภาพลดลงหรือไม่?เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต.หลังติดตั้งหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้า โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม และโรงงานผลิตยางเรียบร้อยแล้วก็มักจะละเลย การตรวจสอบ การทำงานของหม้อไอน้ำ จนเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เสียค่าใช้จ่ายจากเชื้อเพลิงที่ต้องใช้มากขึ้น รวมถึงเกิด Loss ต่าง ๆ เพิ่มมากมาย เช่น

1. เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ลดลง เนื่องจากมีการสะสมของขี้เถ้า

2. เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และไม่เต็มประสิทธิภาพ

3. เกิดการรั่วไหลตามบริเวณต่าง ๆ ของเครื่องจักร ทำให้ปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้ลดลง

4. เกิดลมรั่วในท่อก๊าซ

การตรวจสอบหม้อไอน้ำ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องประเมินสมรรถนะการทำงานและตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำอยู่เสมอ โดยการใช้เครื่องมือวัด ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หา Loss ที่เกิดขึ้นและนำไปคำนวณหาค่า Efficiency ซึ่งสามารถคำนวณได้ทั้งแบบ Direct และ Indirect Efficiency หลังจากนั้น ควรทำการปรับปรุงให้หม้อไอน้ำของโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีหลากหลาย Solution ได้แก่

1.การ Optimize Boiler ตัวเดิม เช่น

   1.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้

   1.2 การนำ ลมร้อนที่เหลือใช้กลับมาใช้งาน

   1.3 การปรับปรุง Steam Trap ที่โดน Block หรือที่เกิด Leak

   1.4 การนำ แหล่งความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ มาผลิตไฟฟ้าด้วย Organic Ranking       Cycle Unit

2. การติดตั้ง Boiler ตัวใหม่เพิ่มเพื่อ Utilize การใช้พลังงาน

3. การ Convert Boiler เพื่อใช้เชื้อเพลิงที่ราคาถูกลง เช่น การเปลี่ยนจากน้ำมันเตาเป็น Biomass

หากมีปัญหาเรื่องหม้อไอน้ำ (Boiler) อยากตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ หรือต้องการติดตั้งหม้อไอน้ำพร้อมระบบ Remote Monitoring and Optimization System เพื่อเช็ก Performance แบบ Real Time นึกถึง EPS ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบของโรงงาน

การตรวจสอบหม้อไอน้ำ