Other

Wat Bun Dai


Wat Bun Dai
Pain Point/Need:

ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ SCG ที่ต้องการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เกิดน้อยที่สุด SCG จึงได้ลงทุนในโครงการจัดเก็บถ่านหิน
ระบบปิดด้วย Screw unloader ซึ่งช่วยลดการปล่อยฝุ่นถ่านหินออกสู่บรรยากาศ

Action:

EPS ได้ให้บริการดำเนินงาน พร้อมซ่อมบำรุงแบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง ไปจนถึงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  (O&M)

Result:

โครงการวัดบันไดช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน


Pain Point/Need:

นื่องจาก Boiler Tube มีร่องรอยการกัดกร่อนค่อนข้างมากและเกิดปัญหาตะกรันเกาะซึ่งทำให้ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนลดลง ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการผลิตไอน้ำ

Action:

EPS ติดตั้งระบบ RO เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในหม้อน้ำให้มีสภาพที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีทางกลและทางเคมี รวมทั้งให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

Result:

หม้อต้มไอน้ำสามารถผลิต Steam ได้ตามมาตรฐาน และยืดอายุการใช้งาน
Boiler Tube ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมและวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Champaca


Champaca

GCMPT (PTT)


GCMPT (PTT)
Pain Point/Need:

ลูกค้าต้องการแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ Rotary dryer มีความสั่นสูง,
ผิว Tyre and Roller เป็น Pitting และสึกหรอผิดปกติ และ Tyre key แตกร้าว

Action:

EPS ได้ทำ Full inspection เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติ และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขโดยการ Resurface
ผิว Tyre และ Roller ที่สึกหรอผิดปกติในลำดับแรก เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา และอัตราการสึกหรอ

Result:

อยู่ระหว่างดำเนินการ