Feed, Food and Beverage

Nutrix


Nutrix
Pain Point/Need:

ลูกค้าต้องการประเมินผลกระทบของก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่อง และหาทางป้องกันหากส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

Action:

EPS ให้บริการเก็บตัวอย่างและวัดค่าความเข้มข้นของสารผสมในก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่อง และสร้างโมเดลจำลองการกระจายตัวของก๊าซนั้นๆ เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง ขณะเดียวกันก็สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชน เพื่อประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา และงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ

Result:

ลูกค้าจะทราบองค์ประกอบและความเข้มข้นของสารในกระบวนการผลิตที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง และได้รับคำแนะนำถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างสมบูรณ์


Pain Point/Need:

ลูกค้าต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าบนหลังคาของโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก

Action:

EPS ให้บริการโครงการในรูปแบบ EPC ซึ่งประกอบไปด้วย งานออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ขนาด 45.6 วัตต์

Result:

ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

KFC SangSom


KFC SangSom

Sun sweet


Sun sweet
Pain Point/Need:

ลูกค้ามีความต้องการใช้ประโยชน์จากเศษข้าวโพด เพื่อทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้ามาใช้ภายในบริษัท

Action:

EPS ได้ให้บริการด้านเครื่องกล (Mechanical Scope) กับโครงการ ทั้งในด้านออกแบบ ซื้ออุปกรณ์ แปรรูป และ ควบคุมการติดตั้ง โดยร่วมมือกับทีมที่ปรึกษาทางด้านกระบวนการผลิต Biogas ของ Sunsweet

Result:

อยู่ระหว่างดำเนินการ


Pain Point/Need:
  • Bearing ของ Supporting roller อายุการใช้งานสั้น
  • Girth gear stiffener แตกร้าว
Action:

EPS ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเช็คความผิดปกติ และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาซึ่งสรุปได้ดังนี้

  • EPS ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเช็คความผิดปกติ และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาซึ่งสรุปได้ดังนี้
  • Girth gear มีค่า Root clearance ที่ต่ำเกินมาตรฐานควบคุม ทำให้เกิด Zero backlash และ Vibration สูง ส่งผลให้เกิดการแตกร้าวที่ Girth gear stiffener โดยทีมได้ดำเนินการปรับ Pinion เพื่อเพิ่มค่า Girth gear root clearance
Result:
  • Pinion มีแนวโน้ม Vibration ลดลง
  • ค่า Roller skew ปกติ ค่า Condition roller หลังแก้ไข กลับมาปกติ
  • สภาพเครื่องจักรกลับเข้าสู่ค่าปกติตามมาตรฐาน

Thai vegetable oil


Thai vegetable oil

Beer thai


Beer thai
Pain Point/Need:

Bag Filter ของลูกค้าใช้ถุงรูปแบบเก่า (ล็อคกับ Tube sheet แบบ Snap ring) จึงมีความต้องการปรับการใช้งานเป็นแบบถุง และกรงแบบสวม

Action:

EPS เข้าไปดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน Bag Filter อาทิเช่น ถุง กรง โดยเช็คกับแบบเดิม และ ออกแบบอุปกรณ์จับยึดใหม่เพื่อรองรับกับโครงสร้าง Bag Filter เดิม โดยมีการทดสอบระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Result:

การจับยึดระหว่างถุงและ Tube sheet ของ Bag Filter มีความแข็งแรงมากขึ้น