Building Material

Songkhla Canning


Songkhla Canning
Pain Point/Need:

ลูกค้าต้องการซ่อมผนังและวัสดุทนไฟภายใน boiler ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

Action:

EPS ซ่อมแซมผนัง boiler โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาออกแบบ เพื่อเลือกวัสดุทนไฟที่เหมาะสมที่สุดกับสภาวะการทำงานและข้อจำกัดของ boiler นั้นๆ  รวมทั้งยังมีวิธีการ และเทคนิคติดตั้งวัสดุทนไฟ
ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

Result:

การเลือกวัสดุทนไฟที่เหมาะสมและทันสมัย พร้อมใช้เทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้อง
จะช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุทนไฟให้มากขึ้นถึง 2 เท่า และประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง 10%


Pain Point/Need:

ลูกค้าต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าบนหลังคาของโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก

Action:

EPS ให้บริการโครงการในรูปแบบ EPC ซึ่งประกอบไปด้วย งานออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ขนาด 1.5 เมกะวัตต์

Result:

ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Siam Refractory Industry Company


Siam Refractory Industry Company

The Siam Sanitary Fittings


The Siam Sanitary Fittings
Pain Point/Need:

ลูกค้าต้องการติดตั้งงานระบบให้กับอาคาร และคลังสินค้าที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต

Action:

EPS ให้บริการทำ valued engineering โดยการนำแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบ
ดับเพลิง และระบบปรับอากาศ มาพัฒนางานออกแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อ ติดตั้งเครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพงาน
และบริหารโครงการให้สำเร็จตามเวลา และงบประมาณที่กำหนด

Result:

งานระบบภายในอาคารที่สมบูรณ์ พร้อมรองรับการขยายกำลังการผลิตของลูกค้า