News and Information

Brochures

Boiler Solution

บริการด้านหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมแบบครบวงจร


Solar System Solution

บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร


Alternative Fuel Solution

บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานแปรรูปขยะพร้อมระบบการใช้เชื้อเพลิงทดแทนแบบครบวงจร


Large Rotating Machine Solution

บริการ Inspection, Predictive Maintenance และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรหมุนขนาดใหญ่แบบครบวงจร


Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs)

บริการออกแบบและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร


1 2 3 4