Operation and Maintenance Contract (O&M)

Operation and Maintenance Contract (O&M)

Key benefits

  • วางแผนพัฒนากระบวนการผลิตจากการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันของโรงงาน
  • เพิ่ม Plant Reliability ความปลอดภัย และความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

Industry

ปูนซีเมนต์

Overview

EPS ให้บริการแก้ปัญหาการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วย การประเมินกระบวนการผลิตและสภาพเครื่องจักร, การวางแผน, การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา นอกจากนี้เรายังนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาติดตามสถานะของเครื่องจักรแบบ Real time เพื่อยกระดับการให้บริการที่เหนือกว่า และมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา

Operation and Maintenance Contract (O&M)

Scope of service

  • Machine Assessment ประเมินกระบวนการผลิตและสภาพเครื่องจักร
  • ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • ซ่อมบำรุงเพื่อคืนสภาพเครื่องจักร / ค้นหาและแก้ไขปัญหาเรื้อรังของเครื่องจักร
  • จัดตั้งระบบการดำเนินงาน และบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
  • นำระบบ IoT มาใช้กับโรงงาน
Operation and Maintenance Contract (O&M)