Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs)

Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs)

Key benefits

 • ลดค่าใช้จ่าย งานซ่อมเครื่องจักรชำรุดและหยุดฉุกเฉิน
 • ลดระยะเวลา ของการบริหารงานซ่อม 90%
 • ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลเดิมได้ 100% พร้อมรองรับทุกการต่อยอด Platform ในอนาคต

Industry

วัสดุก่อสร้าง เหมืองแร่ เหล็ก อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย กระดาษและอื่นๆ  

Overview

บริการออกแบบและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรช่วยบริหารจัดการและวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยวางแผนการผลิตที่สอดรับกับแผนซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องจักรได้อีกด้วย ตอบโจทย์การซ่อมบำรุงและลดขั้นตอนการทำงาน โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 20 ปี

Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs)

Scope of service

Maintenance System Assessment 

 • สำรวจและวิเคราะห์กระบวนการทำงานเดิมสำหรับบริหารงานซ่อมบำรุงในโรงงานที่เหมาะสม

Equipment รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรผ่าน Software 

 • จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของเครื่องจักร

Planned Maintenance ระบบซ่อมบำรุงตามระยะเวลาและปริมาณการใช้งาน

 • สร้างคู่มือการทำงาน พร้อมวิธีการดูแลรักษาเครื่องจักร
 • ทำแผนและกำหนดการในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแต่ละประเภท
 • ทำแผนรายสัปดาห์เพื่อวางแผนการทำงาน
 • สร้าง Job request แบบอัตโนมัติ
 • อัพเดตสถานะมิเตอร์หลังการซ่อมบำรุงแบบอัตโนมัติ
 • บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงในแต่ละรอบการบำรุงรักษา

Job Request ติดตามสถานะของ Job Request

 • ประเมินราคางานซ่อม และเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาแต่ละราย
 • จัดพิมพ์ Bar code หรือ QR code
 • สรุปปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ และรายการงานที่ค้าง
 • บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง
 • อัพโหลดเอกสารได้ไม่จำกัด

Plant Performance ระบบประเมินสมรรถนะ ประเมินการทำงานของเครื่องจักร

 • บันทึกความผิดปกติที่เกิดขึ้นตามปฏิทิน On Peak และ Off Peak
 • วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พร้อมฟังก์ชันการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานสรุป Key Performance Index ของเครื่องจักรแต่ละตัว เช่น ค่า Running Factor, Machine Availability Factor (MAF), Mean Time between Failures (MTBF), Mean Time to Repair (MTTR), Running hour เป็นต้น
 • จัดทำ Timeline การเดินของเครื่องจักร

Mobile Inspection บันทึกและตรวจสอบการทำงานผ่าน Application

 • ทำงานบนมือถือแบบ Offline ได้ และเชื่อมต่อข้อมูลกับ Server ในภายหลัง
 • สรุปข้อมูลความผิดปกติ และรายการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักร
 • Dashboard แสดงปริมาณงาน และสถานการณ์ทำงานของเครื่องจักร

IIoT Condition Monitoring ติดตามการทำงานของเครื่องจักรแบบ Real Time

 • ติดตั้งระบบ IIoT เพื่อติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักร
 • ส่งสัญญาณเตือน (Alarm) เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา โดยมี AI ช่วยในการวิเคราะห์เบื้องต้น
 • แสดงกราฟของเครื่องมือวัดที่บ่งชี้สุขภาพของเครื่องจักร เช่น ความสั่นของแบริ่งพร้อมเปรียบเทียบ Condition ที่ปกติ

Remote Monitoring and Consultancy ติดตามและให้คำปรึกษาแบบ online

 • ติดตามสถานะเครื่องจักรแบบ Online ผ่าน Cloud
 • ทีมงานให้คำปรึกษาพร้อมแก้ปัญหาเครื่องจักรเฉพาะทางอย่างรวดเร็ว
Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs)
Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs)

Brochure

Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs)

บริการออกแบบและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร