Odor Solution

Odor Solution

Key benefits

  • ลดกลิ่นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตและชุมชนรอบโรงงานได้สูงสุด 90 %
  • ประเมินและตรวจวัดความเข้มของกลิ่นโดยผู้ทดสอบกลิ่นตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม พร้อมบริการตรวจเช็คเครื่องจักรทุกๆ 3 – 6 เดือน ฟรี ! ภายในระยะเวลารับประกัน

Industry

อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ กระดาษและอื่นๆ  

Overview

ลดปัญหากลิ่นเหม็น ผลกระทบต่อระบบการผลิตและชุมชนบริเวณรอบโรงงานกับบริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการกำจัดกลิ่นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Wet Scrubber Cold Plasma เป็นต้น พร้อมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และตรวจวัดกลิ่น

Odor Solution

Scope of service

Odor Assessment บริการตรวจวัดพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบของกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรม

  • สำรวจหน้างานเพื่อเก็บข้อมูลกลิ่น
  • วิเคราะห์ผลกระทบกลิ่นด้านความเข้มข้น ทิศทางและการกระจายตัว รวมถึงองค์ประกอบทางเคมีของกลิ่น
  • แนะนำเทคโนโลยีบำบัดกลิ่นที่เหมาะสม 

Community Survey สำรวจผลกระทบของกลิ่นต่อชุมชนบริเวณรอบโรงงาน

  • สำรวจความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน (baseline)
  • สำรวจความพึงพอใจของชุมชนหลังจากทำกิจกรรมตามแผนชุมชนสัมพันธ์

Odor Treatment ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต

  • ระบบ Cold Plasma 
  • ระบบ Wet Scrubber

 
Real-Time Odor Monitoring ตรวจวัดกลิ่นก่อนและหลังการติดตั้งด้วย Real-Time Odor Monitoring System ที่สามารถเก็บค่าย้อนหลังได้

Odor Maintenance บริการงานซ่อมบำรุงและดูแลระบบบำบัดกลิ่นพร้อมบริการอะไหล่สำรอง (Spare Part Supply)

Odor Solution
Odor Solution

Brochure

Odor Treatment Solution

บริการออกแบบและติดตั้งระบบกำจัดกลิ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร