5 สินค้าไทยที่ต้องจับตาภายใต้ CBAM

5 สินค้าไทยที่ต้องจับตาภายใต้ CBAM

        CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism คือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป กลไกนี้มุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากสินค้าที่นำเข้าสู่ EU โดยกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าต้องจ่ายเงินสำหรับใบอนุญาตปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ในสินค้า 5 กลุ่มแรกได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ กระแสไฟฟ้า ปุ๋ย และอะลูมิเนียม

 

5 สินค้าไทยที่ต้องจับตาภายใต้ CBAM

1.ปูนซีเมนต์:

 • ผลกระทบ: ไทยเป็นผู้ส่งออกซีเมนต์รายใหญ่ไป EU มาตรการ CBAM เพิ่มต้นทุน 20-40 ยูโร/ตัน ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
 • โอกาส: พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซีเมนต์คาร์บอนต่ำ เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างจุดเด่นในตลาด
 • แนวทาง: ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาวัสดุผสมลดคาร์บอน สนับสนุน R&D หาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. ไฟฟ้า:

 • ผลกระทบ: ไทยมีศักยภาพส่งออกไฟฟ้าสีเขียว แต่ต้องเผชิญมาตรฐาน CBAM ที่เข้มงวด
 • โอกาส: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการส่งออกไฟฟ้า พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าสะอาด
 • แนวทาง: ผลักดันนโยบายส่งเสริมไฟฟ้าสีเขียว พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า

3. ปุ๋ย:

 • ผลกระทบ: ไทยเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ มาตรการ CBAM เพิ่มต้นทุน 30-50 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน
 • โอกาส: พัฒนาปุ๋ยสูตรใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มมูลค่าสินค้า
 • แนวทาง: สนับสนุนการวิจัย พัฒนาปุ๋ยอัจฉริยะ ส่งเสริมเกษตรกรใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เหล็ก:

 • ผลกระทบ: ไทยส่งออกเหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อน มาตรการ CBAM เพิ่มต้นทุน 20-40 ยูโร/ตัน
 • โอกาส: พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำ สร้างจุดเด่นในตลาด
 • แนวทาง: ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาวัสดุผสมลดคาร์บอน สนับสนุน R&D หาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5. อลูมิเนียม:

 • ผลกระทบ: ไทยเป็นผู้ส่งออกอลูมิเนียมรายใหญ่ มาตรการ CBAM เพิ่มต้นทุน 20-30 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน
 • โอกาส: พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ เพิ่มมูลค่าสินค้า
 • แนวทาง: ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาวัสดุผสมลดคาร์บอน สนับสนุน R&D หาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

CBAM เป็นความท้าทายใหม่สำหรับผู้ส่งออกไทย ผู้ส่งออกไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต มิเช่นนั้นจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาด EU

 

แนวทางสำหรับผู้ส่งออกไทย

 • ศึกษาข้อมูลข้อกำหนดเกี่ยวกับ CBAM อย่างละเอียด
 • ประเมินผลกระทบของ CBAM ต่อธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG
 • พัฒนากลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • ลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับมือกับ CBAM

 

สามารถเข้าชมเว็ปไซต์เพื่อหา Solution ที่ตอบโจทย์กับปัญหาขององค์กรคุณได้ที่

Smart Green Energy and Power – Eco Plant Services

 

Eco Plant Services ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
        โรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร