บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

บริการด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นบริการสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานของโรงงาน ซึ่งบริการนี้เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร ไปจนถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถคงประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่

พร้อมทั้งยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสามารถให้การประเมิน วิเคราะห์ ออกแบบวิศวกรรม ทั้งด้านโครงสร้างโรงงาน เครื่องจักร และ Process Design ที่ถูกต้องตามมาตรฐานและเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การนำเทคโนโลยี BIM, Drone, 3D Scan, 3D Model และ Computer Aided Design เข้ามาใช้ในการออกแบบ จึงช่วยให้การออกแบบแม่นยำมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรให้เป็นไปตามแบบแผน อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด ลดโอกาสผลิตของเสียจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุด และเดินเครื่องจักรให้เกิดผลผลิต (Productivity) สูงสุด

นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมยังช่วยในการเดินเครื่องจักรและการบำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น การติดตั้งระบบสังเกตการณ์สถานะเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitor) การวางแผนซ่อมบำรุงโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (PdM) รวมถึงการใช้ Advanced Measurement Tools ในการตรวจสุขภาพเครื่องจักร ทั้งหมดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการทำงานของเครื่องจักรได้ทำให้เกิดความมั่นคง (Reliability) สูงสุด เพื่อเป้าหมาย Zero Breakdown

 

การมีที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้ประโยชน์กับโรงงานอย่างไร?

การบริการงานด้านวิศวกรรมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการประเมิน ออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้าง ควบคุม บำรุงรักษา พัฒนา ตลอดจนดูแลเครื่องจักรที่เป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดผลผลิต (Productivity) สูงสุดแก่โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ลดการใช้พลังงาน และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต พร้อมทั้งดูแลชุมชนและสังคมรอบข้างให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ EPS ให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยี และการออกแบบด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับโรงงาน ดังนี้

 • ช่วยแก้ปัญหาเครื่องจักรชำรุด สามารถช่วยวิเคราะห์และซ่อมบำรุง โดยใช้เทคนิคเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)

 • ช่วยให้ประหยัดต้นทุน และควบคุม Zero Breakdown มากกว่าการบำรุงรักษาตามรอบปกติ

 • ออกแบบและควบคุมการผลิตโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดของเสียน้อยที่สุด 

 • ช่วยควบคุมปัญหาการเครื่องจักรชำรุด (Breakdown) ได้อย่างทันท่วงที โดยใช้ Smart Maintenance Platform หรือ SIMs System และเพิ่มความมั่นคง (Reliability) ของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

 • สามารถวางแผนและออกแบบเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่ม Productivity โดยการลดความเสียหาย (Loss) และปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) เข้ามาในกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

 • ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยการประเมินและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาต้นเหตุของปัญหา (Root Cause) หรือ จุดที่เป็นคอขวด (Bottle Neck) ในกระบวนการผลิต

 • ช่วยจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 

 • ช่วยอนุรักษ์การใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Eco Plant Services (EPS) ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีโครงการสร้างโรงงานใหม่หรือโครงการใหม่ต่างๆ แบบ One-Stop Service ดำเนินการและบริหารงานอย่างมืออาชีพตั้งแต่การให้คำปรึกษา ประเมินโครงการ ออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา เครื่องกล และไฟฟ้า จัดซื้อจัดหา และติดตั้งโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) มาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการบริการหน้างานอย่างมืออาชีพ (Professional Site Management) รวมถึงดูแลหลังการติดตั้งเพื่อให้โครงการสำเร็จตามคุณภาพ ใช้ระยะเวลา และงบประมาณที่วางแผนไว้

 

EPS พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมที่เหนือกว่า

 

EPS มีทีมวิศวกรเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญวิศวกรรมด้านต่างๆ เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้ตรงตามมาตรฐาน เกิดผลผลิตสูงสุด และลดต้นทุน พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่มีบริการด้านต่างๆ เหนือกว่าใคร ดังนี้

 1. ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance Repair and Overhaul)  ขอบเขตของงานครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนงานซ่อมบำรุง (Planning) งานตรวจวัดวิเคราะห์โดยเครื่องมือทันสมัยแบบพิเศษ (Advanced Measurement Analysis) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมไปถึงหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Preventive Maintenance) 

 2. ด้านการบริการทางวิศวกรรม (Engineering Solution) และด้านงานวิศวกรรมโครงการ (Project Execution) เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา ประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility) ออกแบบทางวิศวกรรม (System Design) ทั้งวิศวกรรมโยธา (Civil) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical) และวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical) รวมไปถึงงานจัดหาเครื่องจักร ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ (Professional Site Management) งานทดสอบระบบ Test Run และ Commissioning ทั้งยังรับผิดงานปรับปรุงสภาพเครื่องจักร (Recondition and Modification) งานเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร (Optimization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม

 3. ด้านสัญญาการเดินระบบและการซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance Contract) เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ  ที่พร้อมเข้าไปช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการบำรุงรักษาของโรงงานผ่านแนวคิด “Smart O&M” ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาประเมินระบบเครื่องจักรในโรงงาน (Assessment Plant) ติดตามสถานะของเครื่องจักรแบบ Real-Time, วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการจัดการผ่านเครือข่าย Internet of Things  (IoT) และบำรุงรักษาเครื่องจักรผ่านซอฟต์แวร์ SIMs ที่ได้มาตรฐานและผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อเพิ่มผลผลิต (Plant Productivity) และความมั่นคง (Plant Reliability) ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม

 

จากประสบการณ์ของ EPS ที่ให้บริการด้านวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี เราเป็นผู้นำงานด้าน Services and Solutions ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า (Power Plant) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement) อุตสาหกรรมเหล็ก (Steel) และอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลาย เราจึงเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม และพร้อมส่งมอบบริการแบบ Total Solution Provider เพื่อช่วยปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ลดอัตราการเกิดของเสีย การใช้ทรัพยากร และพลังงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน

img