Environmental Solution ทางเดินสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

Environmental Solution ทางเดินสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

Environmental Solution ทางเดินสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

 

โรงงานในอุตสาหกรรมแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเหมืองแร่ หรือโรงงานกระดาษ ฯลฯ ล้วนจำเป็นที่จะต้องสร้างผลผลิตด้วยวิธีที่คุ้มค่าและทรงประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน กระบวนการผลิตก็มักจะตามมาด้วย “ของเสีย” หลายประเภท อาทิ ก๊าซไอเสีย น้ำเสีย กลิ่น หรือแม้กระทั่งฝุ่น ที่หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลก็จะส่งผลกระทบต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้นสามารถแก้ได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ โดย EPS มีบริการ Environmental Solution ที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไป

 

Environmental Solution Thailand

Environmental Solution คือ บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดย EPS ได้นำเทคโนโลยีทั้งด้านอากาศและสิ่งแวดล้อม เข้ามาสนับสนุน เพื่อปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเรื่องการกำจัดฝุ่น บำบัดก๊าซไอเสียที่ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และระบบบำบัดน้ำเสีย 

อีกทั้งเรายังมี Services and Solutions ที่ครอบคลุมทุกจุด เริ่มต้นตั้งแต่การประเมินสภาพปัจจุบันของโรงงาน การออกแบบโรงงาน การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร รวมไปถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้กระบวนการผลิตของโรงงานสร้างของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด

 

Environmental Solution เป็นประโยชน์ต่อโรงงานอย่างไร?

บริการ Environmental Solution นั้นมีข้อดีและประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมหลายด้าน ดังนี้ 

  • เทคโนโลยีอันทันสมัย ทำให้แน่ใจได้ว่าเราสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ปล่อยมลพิษน้อยที่สุด ทั้งฝุ่นละออง กลิ่น และน้ำเสีย

  • สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตและค่าบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด

  • ให้บริการด้านการบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและดำเนินงานได้ในระดับสูงสุดเสมอ

  • ส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ส่งผลให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

 

SCOPE OF SERVICE

สำหรับบริการ Environmental Service เรายินดีออกแบบและติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ระบบบำบัดก๊าซไอเสีย ระบบกำจัดกลิ่น และน้ำเสีย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ เหมืองแร่ โรงงานปุ๋ย โรงงานกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โรงงานน้ำตาล อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตร และอื่นๆ ซึ่งเป็นบริการแบบ One-Stop Service

 

 

 

โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจวัดคุณภาพอากาศและความเข้มข้นของกลิ่น เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดต่างๆ พร้อมติดตั้งระบบการดำเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป ดังนี้

  1. ระบบกำจัดกลิ่น (Odor Treatment) - บริการตรวจวัดและประเมินความเข้มข้นและทิศทางการกระจายของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ พร้อมออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เหมาะสม โดยการใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดอากาศแบบเปียก เครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรอง และ Cold Plasma 

  2. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) - บริการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อทดสอบคุณภาพ พร้อมออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพ เช่น Activated Sludge รวมถึงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีทางเคมี (Chemical Wastewater Treatment)

  3. ระบบบำบัดก๊าซไอเสีย (Flue Gas Treatment) - บริการออกแบบระบบลดการผลิตก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Oxide: SOx) และลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide: NOx) โดยใช้เทคโนโลยี Dry-Absorbtion, Activated Carbon และระบบ Selective Catalytic Reduction/Selective Non-Catalytic Reduction ที่มีประสิทธิภาพสูง

  4. ระบบกรองฝุ่น (Dedusting System) - บริการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ และออกแบบระบบกรองฝุ่นโดยใช้เทคโนโลยีไซโคลน (Cyclone) เครื่องกรองฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) เครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรอง (Fabric Filter) และระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)

 

 

EPS ให้บริการ Environmental Solution อย่างครอบคลุม

EPS หรือบริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด มุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรม Services and Solutions ที่ช่วยยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต โดยทีมวิศวกรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี ผนวกกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยที่ดีที่สุดให้กระบวนการผลิต สินค้า บริการของโรงงานลูกค้ารวดเร็ว ลดของเสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเสีย การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเน่าเหม็น หรือการแก้ปัญหาที่พบได้บ่อยอย่างละอองฝุ่นที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม

EPS ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่ได้นำ Best Available Technology ด้านการกำจัดฝุ่นของโลกมาใช้งาน เช่น การเปลี่ยนจาก EP (Electrostatic Precipitator) มาใช้ Bag Filter ทำให้สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศน้อยกว่า 10 mg/Nm3 (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน)

พันธกิจหลักของ EPS คือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมุ่งเน้นสู่ Zero Emission เราร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น โดยผนวกเทคโนโลยีเข้ากับทุกบริการและโซลูชั่น EPS ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดการความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ความเที่ยงธรรมและโปร่งใส พร้อมช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสู่โลกอนาคต

img
img