Predictive Maintenance Service (PdM)

Predictive Maintenance Service (PdM)

Key benefits

  • ช่วยให้สามารถจัดการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร ก่อนเวลาที่เครื่องจักรจะชำรุดจริง
  • ช่วยคาดการณ์ และติดตามสภาพเครื่องจักร ก่อนที่ความเสียหายจะลุกลาม
  • ลดโอกาสการเกิดภาวะเครื่องจักรหยุดทำงานฉุกเฉิน
  • ชิ้นงานไม่เสียหายระหว่างตรวจสอบชิ้นงาน
  • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร

Industry

วัสดุก่อสร้าง, โรงงานปูนซีเมนต์, เหมืองแร่, โรงงานปุ๋ย, โรงงานกระดาษ, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า, โรงงานน้ำตาล, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมการเกษตร, ปิโตรเคมี และอื่นๆ

Overview

EPS มีบริการวัดวิเคราะห์ขั้นสูงหรือ Predictive maintenance (PDM) ถือเป็นเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยระบุสภาพของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และคาดการณ์ว่าควรทำการบำรุงรักษาเมื่อใด 

แนวทางนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามเวลาปกติ เนื่องจากจะยึดตามสถานะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยคาดการณ์จากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และจะดำเนินการบำรุงรักษา ก็ต่อเมื่อเครื่องจักรมีสภาพที่สมควรต่อการบำรุงรักษาแล้ว

คุณประโยชน์หลักของการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ คือ วางแผนระยะเวลาดำเนินการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงได้ล่วงหน้า และยังป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือการคาดเดา จุดสำคัญ คือ "ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอายุการใช้งานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยในโรงงาน ลดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอะไหล่ได้ดียิ่งขึ้น"

Predictive Maintenance Service (PdM)

Scope of service

  • Hot Kiln Alignment, Gear inspection บริการงานตรวจวัดสภาพเตาเผาปูนซีเมนต์, Rotary Dryer, Ball Mill และเกียร์ ด้วยเครื่องมือพิเศษ
  • Vibration/Balancing การวัดและวิเคราะห์ Vibration ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการตรวจสอบเครื่องจักรกลหมุนที่จะช่วยบ่งชี้ความผิดปกติเพียงเล็กน้อยตั้งแต่เริ่มต้นได้
  • Non-Destructive Testing (NDT) การตรวจสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบด้วยคลื่น Ultrasonic (UT), การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วย Phased Array
  • Polarization and Depolarization Current (PDC) เป็นเทคนิคการตรวจสภาพฉนวน หรือ Aging of Insulation ซึ่งจะบ่งบอกสุขภาพของ Motor และ Gennerator
Predictive Maintenance Service (PdM)
Predictive Maintenance Service (PdM)
Predictive Maintenance Service (PdM)
Predictive Maintenance Service (PdM)
Predictive Maintenance Service (PdM)