Machine Inspection and Overhaul

Machine Inspection and Overhaul

Key benefits

  • ซ่อมแซมเครื่องจักรให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
  • ลดข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรในอนาคต

Industry

วัสดุก่อสร้าง, โรงงานปูนซีเมนต์, เหมืองแร่, โรงงานปุ๋ย, โรงงานกระดาษ, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า, โรงงานน้ำตาล, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมการเกษตร, ปิโตรเคมี และอื่นๆ

Overview

EPS มีทีมงานและวิศวกรที่มีความพร้อม เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องจักรหนักด้านต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกับหลักการทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ เราสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องจักรได้หลากหลายชนิด โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจวัดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุปัญหา (Root cause) และปรับตั้งเครื่องจักร (Adjustment) เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติตามมาตรฐาน และสามารถทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นเรามีการให้คำแนะนำลูกค้าในระหว่างกระบวนการซ่อมแซมเครื่องจักร เพื่อเป็นแนวทางให้ทางลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจซ่อมแซมเครื่องจักร

Machine Inspection and Overhaul

Scope of service

  • การตรวจสอบ และ ปรับตั้งเครื่องจักร
  • การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังเดินเครื่อง
  • สรุปผลการทำงานของเครื่องจักร
Machine Inspection and Overhaul
Machine Inspection and Overhaul
Machine Inspection and Overhaul
Machine Inspection and Overhaul
Machine Inspection and Overhaul