Reliability

Reliability Service

ด้วยประสบการณ์ของ EPS ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เกิด Reliability เราสามารถแก้ปัญหาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและออกแบบการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (PdM) ได้อย่างแม่นยำ ผ่านการใช้ Best Available Technology ในการทำงาน และ การ Monitor ได้แบบ real-time เพื่อเป้าหมาย Zero breakdown