Project Management (EPC)

Project Management (EPC)

Key benefits

 • ให้บริการด้านกระบวนการบริหารและจัดการงานก่อสร้าง ทั้งในช่วง
  ก่อนการก่อสร้าง ช่วงระหว่างการก่อสร้าง และช่วงหลังการก่อสร้างแบบ
  ครบวงจร
 • ควบคุมความปลอดภัย เวลา คุณภาพ และราคาโดยทีมงานมืออาชีพจาก EPS
 • ให้บริการแบบเต็มรูปแบบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่งานด้านวิศวกรรม, การจัดซื้อจัดจ้าง, การก่อสร้าง, รวมถึงการบริหารจัดการไซต์งาน

Industry

ทุกประเภทอุตสาหกรรม

Overview

ให้บริการแบบครบวงจรในการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ริเริ่มโครงการจนเสร็จสิ้น โดยขอบเขตของการให้บริการของเราประกอบขึ้นด้วยหลัก P-E-A
(Pre-construction, Execution, and After-construction) เริ่มต้นด้วยการศึกษาความคุ้มทุนของโครงการ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การขออนุญาตและใบรับรองต่างๆ, งาน EPC โครงการ (ออกแบบ จัดหาเครื่องจักร ก่อสร้างและติดตั้ง), งานบริหารจัดการไซต์งาน, งานเริ่มเดินโรงงาน, งานดำเนินการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา รวมถึงงานจัดหาอุปกรณ์หรือสารเคมีที่ใช้แล้วหมดไป

Project Management (EPC)

Scope of service

 • Pre-construction
  • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับ
   ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงที่สุด
  • การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อยื่นเรื่องขออนุญาตกับทางราชการ
  • การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นเรื่องขอใบอนุญาตในการดำเนินโครงการกับทางราชการ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตระบบดับเพลิง
   ใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า ใบอนุญาตการดำเนินงาน รวมถึงการขอสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรต่างๆ
 • Execution (EPC)
  • การออกแบบด้านวิศวกรรมที่มีมาตรฐาน โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญที่สามารถบูรณาการงานทุกส่วน ทั้งด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคาผ่านระบบ Ecosystems ที่วางใจได้ เช่น
   โรงแปรรูป และพันธมิตรผู้จัดหาเครื่องจักรที่มีชื่อเสียงระดับโลก
  • งานก่อสร้างและติดตั้งโดยผู้รับเหมามืออาชีพ
  • การบริหารจัดการไซต์งานอย่างมืออาชีพ โดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย
   ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ
  • การทดสอบการทำงานเครื่องจักรทั้งระบบ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปรับ Tune การทำงานของกระบวนการผลิต
 • After-construction
  • การดำเนินการและการซ่อมบำรุง โดยให้บริการครบวงจรสำหรับการเดินเครื่องจักร วางแผนการบำรุงรักษา รวมถึงตรวจเช็คเชิงป้องกัน
  • การจัดการของเสียในระบบ เช่น การจัดการขี้เถ้าหนักและขี้เถ้าลอย
  • การออกแบบและจัดหาเชื้อเพลิง การปลูกพืชพลังงาน
  • การเก็บและจัดหาอะไหล่สำรองในกรณีที่เครื่องจักรเกิดความเสียหาย
  • ที่ปรึกษาโครงการ
  • ก่อสร้างและติดตั้ง ทั้งระบบโยธา เครื่องจักร และไฟฟ้า สำหรับโรงงานและอาคาร
  • ทดสอบงานโครงการทั้งระบบ
Project Management (EPC)
Project Management (EPC)
Project Management (EPC)
Project Management (EPC)
Project Management (EPC)
Project Management (EPC)