บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant

บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant

Key benefits

 • สร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ด้วยการให้บริการสร้างโรงงานใหม่ และบริการที่เพิ่มคุณภาพให้แก่ระบบโรงงานเก่า เช่น การดำเนินการ ซ่อมแซม และ บำรุงรักษา, การบริหารจัดการของเสีย, และการจัดหาเชื้อเพลิง
 • การให้บริการในงาน EPC จะช่วยเพิ่มความคุ้มทุนของโครงการด้วยการออกแบบโรงงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง และดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง อย่างมีมาตรฐาน และ เป็นมืออาชีพ
 • ปรับปรุงระบบควบคุม boiler และการจัดการงานซ่อมบำรุงให้ชาญฉลาดมากขึ้นด้วยระบบดิจิตอล
 • โรงไฟฟ้าสามารถผลิตได้อย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • ให้บริการดำเนินการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
 • บริหารจัดการของเสียและจัดหาเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื้อเพลิงจะได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ boiler ของลูกค้าด้วยระบบการจัดการแปลงปลูก และลดระยะขนส่งด้วยการใช้จุดบริการในหลากหลายพื้นที่

Industry

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

Overview

EPS ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับโรงไฟฟ้า Biomass, RDF, MSW, และโรงไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต โดยมีขอบเขตการให้บริการตั้งแต่
การออกแบบและก่อสร้างติดตั้งโรงงาน (EPC), การดำเนินการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา, การจัดการของเสียในระบบ, และ การจัดหาเชื้อเพลิง

บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant

Scope of service

 • โรงไฟฟ้า EPC project
  • งานออกแบบ จัดหาเครื่องจักร ก่อสร้าง และ ติดตั้ง (EPC) โรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ Biomass, RDF, หรือ MSW เป็นเชื้อเพลิง.
  • ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม boiler ที่ชาญฉลาดมากขึ้น
 • ควบคุมการดำเนินการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
  • ควบคุมการดำเนินการโรงไฟฟ้า
  • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งในขณะเดินและหยุดโรงงาน
  • บริการซ่อมแซม boiler โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับระบบดิจิตอล
  • ให้บริการจัดหาอะไหล่
 • การจัดหาเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร
  • ศึกษาและออกแบบเชื้อเพลิงโดยเฉพาะสำหรับ boiler ของลูกค้า
  • จัดหาเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการแปลงปลูก
   การแปรรูปเชื้อเพลิง และ ลดระยะขนส่งด้วยการใช้จุดบริการ
   ในหลากหลายพื้นที่
 • Waste management
  • รับกำจัดเถ้าหนักและเถ้าลอย
  • รับกำจัดน้ำเสีย
บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant
บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant
บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant
บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant
บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant
บริการครบวงจรสำหรับ Power Plant